02167- 220130

wai161.cl@unishivaji.ac.in

Contact Us

Administrative Staff

Name Position
Shri. Shelar Raghunath Shrirang Head Clerk
Shri. Dere Pramod Mahadev. Jr. Stenographer
Shri. Ghone Bhaskar Shashikant Sr. Clerk
Shri. Jadhav Dilip Rajaram. Sr. Clerk
Shri.Bodare Anandrao Malhari Sr. Clerk
Shri.Jamdade Ashok Vitthalrao Jr. Clerk
Shri.Khare SachinVishawas Jr. Clerk
Shri.Shinde Vijay Rajaram Jr. Clerk
Shri.Jagtap Bhanudas Dhondiba Jr. Clerk
Shri.Shinde Madhukar Raghunath Lab Assist.
Shri.Temkar Balasaheb Anantha Lib. Assist.
Shri.Jadhav Dhanaji Rajaram Lib. Assist.
Shri.Chavan Sunil Vitthal Lab Attend.
Shri.Choudhari Bhanudas Baburao Lab Attend.
Shri.Kudalkar Kundlik Sadu Lab Attend.
Shri.Gonjari Prakash Laxman Lab Attend.
Shri.Pisal Kishor Jagdeorao Lab Attend.
Shri.Sawant Anil Sarjerao Lab Attend.
Shri.Wadkar Rajendra Namdeo Lab Attend.
Shri.Shelar Anil Baban Lab Attend.
Shri.Kamble Satish Narayan Lab Attend.
Shri.Lakhe Anil Vitthal Lab Attend.
Shri.Pisal Govind Maruti Lab Attend.
Shri.Gaikwad Nandkumar Chandrakant Lab Attend.
Shri.Jadhav Gautam Gulab Lab Attend.
Shri.Nikam Nitin Rajaram. Lab. Attend.
Shri.Gaikwad Kamlakar Bhagwan. Lab. Attend.
Shri.Kave Mohan Gyanba. Lib. Attend.
Shri.Shinde Sanjay Sadashiv. Lib. Attend.
Shri.Shinde Sanjay Chandrakant Lib. Attend.
Shri.Suryawanshi Dilip Balvant Lib. Attend.
Shri.Wasolkar Mahadeo Gunda. Lib. Attend.
Shri.Surave Rajaram Sadashiv. Lib. Attend.
Shri.Sayyad Kayum Majjid. Lib. Attend.
Shri.Jangam Sunil Dattatraya Lib. Attend.
Shri.More Subhash Bhairu Lab. Attend.
Shri.Jagtap Pradip Anandrao Lab. Attend.
Shri.Kayangude Dharmendra Kashinath LIb. Attend.
Shri.Shinde Santosh Vitthal Lab. Attend.
Shri.Bodare Anil Rajaram Lab. Attend.
Shri.Dahotre Shekhar Ramesh LIb. Attend.
Shri.Gurav Satish Raghunath Lab. Attend.
Shri.Suryawanshi Dinesh Baburao Lab. Attend.
Shri. Kumbhar Sachin Anandrao LIb. Attend.
Shri.Taware Chetan Sampat LIb. Attend.
Shri.Kale Dattatraya Anandrao Peon
Tempoarary Administrative Staff