02167- 299326

prin.kvmwai@rediffmail.com

Contact Us | Important links | RTI | Downloads
KVM Wai

Janata Shikshan Sanstha's

Kisan Veer Mahavidyalaya, Wai

Tal-Wai, Dist-Satara, Maharashtra(India)-412803

NAAC Status - Grade 'B+' CGPA (2.66)

Sr.No. Name Designation Photo
1 Shri. Dere Pramod Mahadeo Sr. Stenographer
2 Shri. Jadhav Dilip Rajaram Senior Clerk
3 Shri. Ghone Bhaskar Shashikant Senior Clerk
4 Shri. Jadhav Dhanaji Rajaram Assistant Librarian
5 Shri. Temkar Balasaheb Anantha Senior Clerk
6 Shri. Jamdade Avinash Vitthal Junior Clerk
7 Shri. Khare Sachin Vishwas Junior Clerk
8 Shri. Shinde Madhukar Raghunath Laboratory Assistant
9 Shri. Keskar Nitin Laxman Laboratory Assistant
10 Shri. Chavan Sunil Vitthal Laboratory Attendant
11 Shri. Chaudhari Bhanudas Baburao Laboratory Attendant
12 Shri. Kudalkar Kundlik Sadu Laboratory Attendant
13 Shri. Gonjari Prakash Laxman Laboratory Attendant
14 Shri. Pisal Kishor Jagdeo Laboratory Attendant
15 Shri. Sawant Anil Sarjerao Laboratory Attendant
16 Shri. Wadkar Rajendra Narayan Laboratory Attendant
17 Shri. Shelar Anil Baban Laboratory Attendant
18 Shri. Kamble Satish Narayan Laboratory Attendant
19 Shri. Lakhe Anil Vitthal Laboratory Attendant
20 Shri. Gaikwad Nandkumar Chandrakant Laboratory Attendant
21 Shri. Jadhav Gautam Gulab Laboratory Attendant
22 Shri. Nikam Nitin Rajaram Laboratory Attendant
23 Shri. Gaikwad Kamalakar Bhagwan Laboratory Attendant
24 Shri. More Subhash Bhairu Laboratory Attendant
25 Shri. Jagtap Pradip Anandrao Laboratory Attendant
26 Shri. Shinde Santosh Vitthal Laboratory Attendant
27 Shri. Gurav Satish Raghuanth Laboratory Attendant
28 Shri. Bodare Anil Rajaram Laboratory Attendant
29 Shri. Suryawanshi Dinesh Baburao Laboratory Attendant
30 Shri. Taware Chetan Sampat Laboratory Attendant
31 Shri. Kale Dattatray Anandrao Laboratory Attendant
32 Shri. Pisal Shubham Govind Laboratory Attendant
33 Shri. Shinde Sanjay Sadashiv Library Attendant
34 Shri. Suryawanshi Dilip Balwant Library Attendant
35 Shri. Wasolkar Mahadeo Gunda Library Attendant
36 Shri. Surve Rajaram Sadashiv Library Attendant
37 Shri. Sayyad Kayub Masjid Library Attendant
38 Shri. Jangam Sunil Dattatray Library Attendant
39 Shri. Kayangude Dharmendra Kashinath Library Attendant
40 Shri. Dahotre Shekhar Ramesh Library Attendant
41 Shri. Kumbhar Sachin Anandrao Library Attendant
42 Shri. Shinde Rushikesh Sanjay Library Attendant

Previous Year Lists